fbpx

NEON, Grunwaldzka 413, Gdańsk

Pon-Pt: 7:00 - 21:00, Sob-Niedz 10-18

Regulamin dla pacjentów

§ 1

GODZINY OTWARCIA

 1. Body&Mind Clinic (B&MC) otwarte jest w dni powszednie w godzinach 7:00-21:00, oraz w sobotę i niedzielę od 10:00 do 18:00, z wyłączeniem niektórych dni świątecznych.

 2. B&MC zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia oraz grafiku zajęć wynikających z przyczyn technicznych lub innych zdarzeń losowych.

§ 2

REZERWACJA WIZYTY I PŁATNOŚĆ

 1. Pacjent umawia się na wizytę online przez stronę internetową bodymind.clinic, telefonicznie pod numerem 501 034 361 lub osobiście w Recepcji B&MC.

 2. Zalecana jest rezerwacja usługi przynajmniej na kilka dni przez planowanym terminem. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Pacjent może skorzystać z usług aktualnie dostępnych. Rezerwacja usługi następuje po sprawdzeniu przez obsługę dostępności terminu.

 3. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin zabiegu lub konsultacji informuje o tym fakcie Recepcję, która kieruje go do odpowiedniego terapeuty. Po zabiegu lun konsultacji, Pacjent reguluje należność wg cennika dostępnego na stronie www.bodymind.clinic lub w Recepcji.

§ 3

ZALECENIA DLA PACJENTA

 1. Na konsultację/zabieg/zajęcia należy przybyć najlepiej 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia. Czas ten jest potrzebny do wypełnienia kwestionariusza i do przebrania się.

 2. Przed zabiegami nie należy korzystać z solarium lub opalać się, ponieważ poparzenie wpływa negatywnie na skórę i na komfort podczas zabiegów.

 3. Przed peelingami nie należy depilować ciała na dobę przed zabiegiem.

 4. Minimum na godzinę przed zabiegami nie należy spożywać obfitych posiłków.

 5. Na zabiegi nie trzeba zabierać niczego ze sobą – pacjent jeśli jeśli wymaga tego zabieg, bezpłatnie otrzymuje się specjalną bieliznę, ręcznik, czepek i jednorazowe kapcie. Pacjent może również przynieść własne rzeczy.

 6. Należy poinformować terapeutę o przebytych i trwających chorobach oraz zażywanych lekach.

 7. Należy poinformować terapeutę ewentualnych przeciwwskazaniach do zabiegu.

 8. Na czas pobytu w B&MC należy wyciszyć telefon.

 9. Wszystkie cenne rzeczy należy pozostawić w depozycie w Recepcji B&MC. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach lub innych miejscach na terenie B&MC.

 10. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie B&MC wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej. Osoby korzystające z zabiegów powinny mieć ukończone 16 lat lub pisemną zgodę opiekuna prawnego.

§ 4

ZABRANIA SIĘ

  1. Na terenie B&MC zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu i żucia gumy.

   1. Z zabiegów nie mogą korzystać osoby:

    – których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

    – z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

    – których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Gości i obsługi,

    – których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

   2. Nie zezwala się na robienie zdjęć osobom spoza obsługi B&MC.

   3. Obsługa B&MC zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem Pacjenta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (molestowanie seksualne, agresja, wulgarny język itd.).

§ 5

SPÓŹNIENIA I ODWOŁYWANIE REZERWACJI

   1. W przypadku opóźnienia Klienta, minuty spóźnienia odejmowane są od czasu zabiegu.

   2. W przypadku nieodwołania lub odwołania ze zbyt krótkim wyprzedzeniem umówionego terminu Pacjent opłaca 50% zabiegu. Rozliczenie następuje przy kolejnej wizycie. Zabieg można bezkosztowo odwołać na minimum 24 godziny przed jego rozpoczęciem.

   3. B&MC zastrzega sobie prawo do odwołania umówionej wcześniej wizyty lub zabiegu z przyczyn losowych i zaproponowania Pacjentowi innego, dogodnego dla niego terminu.

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dla pacjentów, znajdują się na stronie www.bodymind.clinic oraz na tablicy informacyjnej B&MC.

§ 7

SKARGI I REKLAMACJE

  1. Pacjent może złożyć skargę lub reklamację w ciągu 14 dni od zabiegu lub konsultacji. Skargę lub reklamację można wysłać mailowo na adres: manager@bodymind.clinic lub listownie na adres: Body&Mind Clinic, Grunwaldzka 413 lok. U2, 80-309 Gdańsk.

  2. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty otrzymania korespondencji.

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Body&Mind Clinic, dostępny pod adresem internetowym www.bodymind.clinic/sklep , prowadzony jest przez Bognę Listewnik (imię i nazwisko) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą “Bogna Listewnik Fizjolistek”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 578 300 65 00, REGON 221597509
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2

DEFINICJE

  1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bodymind.clinic/sklep 
  4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  12. Usługa Online- usługa świadczona za pośrednictwem zoomi- indywidualna lub grupowa
  13. Usługa stacjonarna– Usługa świadczona stacjonarnie pod adresem Sklepu
  14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Gdańsk, Grunwaldzka 413
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: recepcja@bodymind.clinic
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 501034361 (recepcja)
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 27 2530 0008 2076 1058 4559 0001
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach pon-pt 7:00-21:00, sob-niedziela 10:00-18:00

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, email.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Grunwaldzka 413, 80-242 Gdańsk, centrum biurowe Alchemia, budynek Neon

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność za pobraniem

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c. Płatności elektroniczne T-Paty

d. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. W przypadku Produktów: 

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku usług online Live:

Klient kupuje usługę online, i otrzymuje kod. Następnie umawia się na wizytę online telefonicznie lub przez system rezerwacji booksy.com (wtyczka znajduje się na stronie bodymind.clinic 

W przypadku usług stacjonarnych:

Klient kupujący w Sklepie usługę stacjonarną, otrzymuje kod. Następnie umawia się na wizytę stacjonarną telefonicznie lub przez system rezerwacji booksy.com (wtyczka znajduje się na stronie bodymind.clinic Odbiór i wykonanie usługi stacjonarnej odbywa się w pod adresem sprzedawcy o którym mowa w § 3

3. W przypadku wyboru przez Klienta: 

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

5. a. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

   b. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
  2. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
  3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 
  4. Odbiór usług online  jest bezpłatny

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 4. W przypadku usług online, klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Reklamację należy zgłosić mailowo na adres recepcja@bodymind.clinic podając w niej numer zamówienia i numer konta bankowego do zwrotu zapłaconej kwoty.

 5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4.  Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.