{"id":306,"date":"2017-11-27T15:27:52","date_gmt":"2017-11-27T14:27:52","guid":{"rendered":"http:\/\/fizjolistek.pl\/?p=306"},"modified":"2020-02-04T05:54:59","modified_gmt":"2020-02-04T04:54:59","slug":"bole-glowy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bodymind.clinic\/blog\/bole-glowy\/","title":{"rendered":"B\u00f3le G\u0142owy"},"content":{"rendered":"

B\u00f3l g\u0142owy (cephalalgia) jest b\u00f3lem w rejonie g\u0142owy lub szyi. Mo\u017ce by\u0107 objawem wielu r\u00f3\u017cnych dysfunkcji. W tym artykule przedstawi\u0119 w uproszczeniu te przyczyny, z kt\u00f3rymi mo\u017ce i powinien pracowa\u0107 fizjoterapeuta. Gabinet Fizjolistek specjalizuje si\u0119 w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo-\u017cuchwowego oraz w terapii b\u00f3l\u00f3w g\u0142owy.<\/p>\n

90% wszystkich b\u00f3l\u00f3w g\u0142owy to tzw. b\u00f3le pierwotne kt\u00f3rych przyczyny nie mo\u017cna wykry\u0107 badaniami obrazowymi, s\u0105 to g\u0142\u00f3wnie napi\u0119ciowe b\u00f3le g\u0142owy oraz migreny. Pozosta\u0142e 10% to b\u00f3le wt\u00f3rne kt\u00f3rych przyczyn\u0105 jest niedawny uraz g\u0142owy, infekcja, dysfunkcje naczyniowe, krwawienie m\u00f3zgu i guzy m\u00f3zgu.<\/p>\n

Specjali\u015bci CRAFTA (Cranio Facial Therapy Academy https:\/\/crafta.org\/) uwa\u017caj\u0105 \u017ce oko\u0142o 50% b\u00f3l\u00f3w pierwotnych mo\u017cna wyleczy\u0107 przy pomocy manualnych technik wy\u017cej wymienionej Akademii.
\nM\u00f3zg sam w sobie nie boli, poniewa\u017c nie posiada receptor\u00f3w b\u00f3lu, odczucia b\u00f3lowe pochodz\u0105 z otaczaj\u0105cych go tkanek i struktur. Mo\u017cna wyr\u00f3\u017cni\u0107 pi\u0119\u0107 struktur kt\u00f3rych dysfunkcja, mo\u017ce prowadzi\u0107 do b\u00f3lu g\u0142owy:<\/p>\n

\u2022 odcinek szyjny kr\u0119gos\u0142upa
\n\u2022 odcinek piersiowy kr\u0119gos\u0142upa
\n\u2022 staw skroniowo- \u017cuchwowy
\n\u2022 czaszka
\n\u2022 nerwy czaszkowe<\/p>\n

Wszystkie one s\u0105 ze sob\u0105 wzajemnie po\u0142\u0105czone. Cz\u0119sto wyst\u0119puje tzw. b\u00f3l przeniesiony czyli wyst\u0119puj\u0105cy w innym miejscu ni\u017c jego przyczyna.<\/p>\n

Odcinek szyjny i piersiowy kr\u0119gos\u0142upa<\/h2>\n

Stres, z\u0142a pozycja pracy przy komputerze, brak ruchu, nieergonomiczna praca fizyczna prowadzi do sztywno\u015bci, zwi\u0119kszonego napi\u0119cia mi\u0119\u015bniowego, zwyrodnie\u0144 oraz zmniejszonej ruchomo\u015bci, co predysponuje do zmiany ustawienia g\u0142owy w przestrzeni, przewlek\u0142ej niewydolno\u015bci mi\u0119\u015bni, podra\u017cnienia niekt\u00f3rych nerw\u00f3w czaszkowych oraz nerw\u00f3w sk\u00f3rnych g\u0142owy i w konsekwencji do objawu b\u00f3lu g\u0142owy. Czasem wr\u0119cz b\u00f3l g\u0142owy zaczyna si\u0119 od b\u00f3lu plec\u00f3w lub szyi i \u201eprzenosi si\u0119\u201d wy\u017cej.<\/p>\n

Fizjoterapeuta zajmie si\u0119 w takim przypadku rozlu\u017anieniem mi\u0119\u015bni i powi\u0119zi kr\u0119gos\u0142upa oraz w razie potrzeby u\u017cyje mobilizacji poszczeg\u00f3lnych kr\u0119g\u00f3w. Wa\u017cne te\u017c b\u0119dzie wykonywanie
\n\u0107wicze\u0144 oraz zmiana nawyk\u00f3w.<\/p>\n

Staw skroniowo-\u017cuchwowy<\/h2>\n

W tym obszarze znajduj\u0105 si\u0119 mi\u0119\u015bnie \u017cucia kt\u00f3re pod wp\u0142ywem takich parafunkcji jak obgryzanie paznokci, bruksizm, zaciskanie z\u0119b\u00f3w, \u017cucie gumy itp. staj\u0105 si\u0119 tak napi\u0119te, \u017ce dra\u017cni\u0105 wa\u017cny nerw tr\u00f3jdzielny oraz nerw twarzowy.<\/p>\n

Ponad to, sam staw mo\u017ce zacz\u0105\u0107 funkcjonowa\u0107 nieprawid\u0142owo (trzeszczenie, strzykanie, ograniczony zakres ruchu) i rzutowa\u0107 b\u00f3l do r\u00f3\u017cnych cz\u0119\u015bci twarzoczaszki oraz m\u00f3zgoczaszki. W takim przypadku fizjoterapeuta skupi si\u0119 na rozlu\u017anianiu mi\u0119\u015bni \u017cucia oraz mobilizacjach SS\u017b. Wa\u017cne te\u017c b\u0119dzie wykonywanie \u0107wicze\u0144 oraz zmiana nawyk\u00f3w.<\/p>\n

Czaszka<\/h2>\n

Czaszka sk\u0142ada si\u0119 z kilkunastu ko\u015bci po\u0142\u0105czonych szwami kt\u00f3re pozwalaj\u0105 na minimaln\u0105 ilo\u015b\u0107 ruchu. Je\u017celi z jakiego\u015b powodu (por\u00f3d przez cesarskie ci\u0119cie, uderzenie w g\u0142ow\u0119, upadek, silny stres, drobna nieprawid\u0142owo\u015b\u0107 rozwoju czaszki lub uz\u0119bienia, problemy ze stawem skroniowo-\u017cuchwowym, z\u0142e nawyki takie jak oddychanie ustami, czy ssanie kciuka) zakres ruchu pomi\u0119dzy szwami zostanie zmniejszony to mo\u017ce powodowa\u0107 to objaw b\u00f3lu g\u0142owy.<\/p>\n

W takim przypadku wykwalifikowany fizjoterapeuta u\u017cyje manualnych technik mobilizacji ko\u015bci czaszki, co przywr\u00f3ci normalny zakres ruchomo\u015bci.<\/p>\n

Nerwy czaszkowe<\/h2>\n

Nerwy czaszkowe maj\u0105 swoje \u017ar\u00f3d\u0142o w m\u00f3zgu lub rdzeniu przed\u0142u\u017conym, nast\u0119pnie biegn\u0105 i unerwiaj\u0105 czuciowo i ruchowo takie organy jak uszy, oczy, j\u0119zyk, sk\u00f3r\u0119 i mi\u0119\u015bnie. Mog\u0105 by\u0107
\ndra\u017cnione przez zablokowane ko\u015bci czaszki, lub zbyt napi\u0119te mi\u0119\u015bnie \u017cucia, szyi i plec\u00f3w – problem neurogenny. B\u00f3l rozchodzi si\u0119 wzd\u0142u\u017c nerwu, jest ci\u0105gn\u0105cy, rozpieraj\u0105cy, lub
\nuciskowy. Mo\u017ce te\u017c wyst\u0105pi\u0107 problem samego nerwu, wtedy mamy do czynienia ze zmniejszonym czuciem, si\u0142\u0105, oraz odruchami- problem neuropatyczny. Wyst\u0119puje wtedy b\u00f3l
\npiek\u0105cy i strzelaj\u0105cy.<\/p>\n

W takim przypadku fizjoterapeuta zastosuje neuromobilizacje nerw\u00f3w czaszkowych.<\/p>\n

Najcz\u0119\u015bciej przyczyn\u0105 b\u00f3lu g\u0142owy jest z\u0142o\u017cona. Wa\u017cne jest by fizjoterapeuta wsp\u00f3\u0142pracowa\u0142 z neurologiem oraz ortodont\u0105, a czasami r\u00f3wnie\u017c z psychologiem, by w razie potrzeby
\nzapewni\u0107 odpowiednie konsultacje.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

